Verksamhet

Miniatyrstadens vänner r.f.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2023

Modellstaden
   Föreningen Miniatyrstadens vänner r.f. bistår Nybyggarne i bevarandet och utvecklandet av Mariehamnsmuseets huvudattraktion Modellstaden. Den är öppen för besökare under sommarmånaderna tisdag-söndag kl. 12-15, och resten av året på lördagar kl. 14-16. Nybyggarne, som är en underavdelning i Mariehamns pensionärsförening, och Miniarystadens vänner r.f. upprätthåller en lista över volontärer som kan fungera som museivakter när museet håller öppet. Besökande grupper emottas även på beställning, vilket föreningen strävar att informera om över olika kanaler. Föreningen håller sammankomster med program, som är öppna för alla, en lördag varje månad. Inträdet till Mariehamnsmuseet är gratis för alla.

Barn och unga
   Arbete fortgår med att upprätta förutsättningar för skapande verksamhet och aktiviteter med barn och unga. En målsättning är att åtminstone till hösten 2023 inleda regelbunden fritidsaktivitet en gång i veckan kring konstämnet arkitektur, i samarbete med föreningen Bild- och formskolan r.f.
   Arbetet fortgår även med ”Den virtuella modellstaden”, som via olika sökvägar på internet ska göra 360-gradersbilder av modellstaden samt informationsmaterial tillgängliga för skolundervisningen och den breda allmänheten samt t.ex. forskare. Den visuella presentationen av 1920-talets Mariehamn ingår i uppdateringen av Mariehamnsmuseets digitala material.

Försäljning av böcker och andra trycksaker
    Föreningen bedriver försäljning av boken ”Staden Mariehamn sedd med konstnärsögon” som föreningen utgivit under året 2022, samt andra böcker och affischer med anknytning till arkitektur och lokal byggnadskultur.

Sommarutställning
   Föreningen ordnar en sommarutställning som ur historisk synvinkel belyser stadsnära grönområden i Mariehamn med fokus på rekreation och föreningsliv. I samband med utställningen hålls olika evenemang såsom vernissage och Mariehamnsmuseets säsongsöppning söndag 11.6 kl. 18.00 samt stadsvandringar.

Gästande utställningar och andra aktiviteter
   Förutom att ordna eventuella samarrangemang med Bild- och Formskolan på Åland r.f., Fotoklubben Obscura r.f, Byggnadsvårdssällskapet på Åland och studieförbundet ABF fortsätter föreningen att ställa Mariehamnsmuseet till förfogande för gästande aktiviteter såsom utställningar, musikuppträdanden och teaterföreställningar, företrädesvis sådana vars tema har anknytning till Mariehamn på något sätt.

Stadsvandringar
   Föreningen strävar att ordna 6-8 stadsvandringar under sommaren i samarbete med stadens kulturförvaltning och Ålands Guideklubb.

Digitaliseringsprojekt
  För att bistå modellbyggarna med basinformation om bebyggelsen initierade stadens kulturnämnd en inventering av byggnadsbeståndet som det såg ut under 1920-talet. Arbetet fortskrider med att uppdatera och faktakontrollera de informationstexterna, som tillsammans med kompletterande bilder av fasad- och planritningar och fotografier har funnits tillgängliga på Mariehamns stads och Mariehamns pensionärsförenings hemsidor.

Forskning och utbildning
  I samråd med Nybyggarne ombesörjer föreningen fortbildning för de volontärer som under sommarmånaderna är museivakter och -guider. Under verksamhetsåret ordnas två bildningstillfällen om byggnadsvård i samråd med bildningsförbundet ABF-Åland.
   Föreningen verkar för att det hålls ett seminarium med temat "Vad är ett stadsmuseum?", där såväl akademiska experter som historie- och byggnadsvårdsintresserade medborgare inbjuds att medverka.

Medlemsvärvning
   Speciell uppmärksamhet ägnas de nyaste medlemmarna i Mariehamns Pensionärsförening r.f., som är en viktig samarbetspartner för Miniatyrstadens vänner. Under verksamhetsåret  presenteras Mariehamnsmuseet för såväl dem som nyanlända ålänningar.

Föreningens styrelse 2022 - 2023

Philippe Chanfreau, ledamot

Tom Eckerman, ledamot

Dennis Eriksson, ledamot

Herbert Karlsson, ledamot

Gunda Åbonde-Wickström, ledamot

Gun Styrström, ledamot

Guy Schåman, ordförande