Verksamhet

Miniatyrstadens vänner r.f.

Verksamhetsplan 2024 antagen vid årsmötet 10.4 2024

Modellstaden

   Föreningen Miniatyrstadens vänner r.f. bistår Nybyggarne i bevarandet och utvecklandet av Mariehamnsmuseets huvudattraktion Modellstaden. Den hålls öppen för besökare under sommarmånaderna tisdag-söndag kl. 12-15, och resten av året på lördagar kl. 14-16.   Nybyggarne, som är en underavdelning i Mariehamns pensionärsförening, och Miniatyrstadens vänner r.f. upprätthåller tillsammans en lista över volontärer som kan fungera som museivakter när museet håller öppet. Besökande grupper emottas även på beställning, vilket föreningen strävar att informera om över olika kanaler. Föreningen håller sammankomster med program, som är öppna för alla, en lördag varje månad. Inträdet till Mariehamnsmuseet är gratis för alla.

Barn och unga

   Arbete fortgår med att upprätta förutsättningar för skapande verksamhet och aktiviteter med barn och unga. En målsättning är att i samarbete med stadens kulturförvaltning och föreningen Bild- och formskolan r.f. åstadkomma regelbunden fritidsaktivitet en gång i veckan kring konstämnet arkitektur,.

   Arbetet fortgår även med ”Den virtuella modellstaden”, som via olika sökvägar på internet ska göra 360-gradersbilder av modellstaden samt informationsmaterial tillgängliga för skolundervisningen och den breda allmänheten samt t.ex. forskare. Den visuella presentationen av 1920-talets Mariehamn ingår i uppdateringen av Mariehamnsmuseets digitala material.

Försäljning av böcker och andra trycksaker

    Föreningen bedriver försäljning av boken ”Staden Mariehamn sedd med konstnärsögon” som föreningen utgivit under året 2022, samt andra böcker och affischer med anknytning till arkitektur och lokal byggnadskultur.

Sommarutställning

   Föreningen ordnar i samråd med Tall Ships Race Mariehamn samt Ålands landskapsarkiv en sommarutställning på temat ”Sjöfarare och kaptensgårdar i Mariehamn”. I modellstaden finns flera hus som på 1920-talet eller under tidigare perioder tillhörde eller beboddes av sjöfarare, av vilka många hade seglat på världsberömda skutor. Syftet med utställningen är att berätta om och illustrera dessa sjöfarares liv med fotografier från deras liv i staden samt av fartygen som de seglade. Under den aktuella dynamiska tidsepoken genomgick även stadens hamnar många olika faser, vilket åskådliggörs i modellstaden och ska belysas i utställningen.

För faktaunderlag bedrivs forskning bland annat i Gustaf Eriksons arkiv, vars status som världsarv uppmärksammas och framhålls. I samband med utställningen hålls olika evenemang såsom vernissage och Mariehamnsmuseets säsongsöppning i mitten av juni samt stadsvandringar.

Gästande utställningar och andra aktiviteter

   Förutom att ordna eventuella samarrangemang med övriga aktörer fortsätter föreningen att ställa Mariehamnsmuseet till förfogande för gästande aktiviteter såsom utställningar, musikuppträdanden och teaterföreställningar, företrädesvis sådana vars tema har anknytning till Mariehamn på något sätt.

Stadsvandringar

   Föreningen strävar att ordna 6-8 stadsvandringar under sommaren i samarbete med stadens kulturförvaltning och i samråd med TSR Mariehamn samt Ålands Guideklubb.

Digitaliseringsprojekt

  För att bistå modellbyggarna med basinformation om bebyggelsen initierade stadens kulturnämnd en inventering av byggnadsbeståndet som det såg ut under 1920-talet. De informationstexterna kommer att i uppdaterad form publiceras, tillsammans med kompletterande bilder av fasad- och planritningar och fotografier, i den katalog som hör till föreningens hemsida www.mariehamnsmuseet.hembygd.fi. De kommer även fortsättningsvis att finnas på Mariehamns pensionärsförenings hemsida, samt vara åtkomliga som länk från Mariehamns stads hemsida.

Forskning och utbildning

  I samråd med Nybyggarne ombesörjer föreningen fortbildning för de volontärer som under sommarmånaderna är museivakter och -guider. Under verksamhetsåret ordnas en serie på 4-6 tillfällen om stadens historia med film- och bildvisning, föredrag och andra presentationer samt två bildningstillfällen om byggnadsvård i samråd med bildningsförbundet ABF-Åland.

Medlemsvärvning

   Speciell uppmärksamhet ägnas de nyaste medlemmarna i Mariehamns Pensionärsförening r.f., som är en viktig samarbetspartner för Miniatyrstadens vänner. Under verksamhetsåret  presenteras Mariehamnsmuseet för såväl dem som nyanlända ålänningar.

Föreningens styrelse 2024 - 2025

Philippe Chanfreau, ledamot

Tom Eckerman, ledamot

Dennis Eriksson, ledamot

Sirkka Wegelius, ledamot

Gunda Åbonde-Wickström, ledamot

Guy Schåman, ordförande